header banner
Default

Waarom daalt de cryptomarkt vandaag?


Angst voor strenge regelgeving

Op 18 april verscheen Gary Gensler, de voorzitter van de SEC, voor het Amerikaanse Huiscomité voor Financiële Diensten in een toezichthoudende hoorzitting, die cryptohandelaren waarschijnlijk nerveus maakte.

Gedurende de hoorzitting ontweek Gensler een definitief antwoord op de vraag of Ethereum een grondstof of effect was, ondanks herhaaldelijke verzoeken van commissieleden om hierover duidelijkheid te verschaffen.

Bovendien spande de SEC op 17 april een rechtszaak aan tegen de cryptocurrency-exchange Bittrex. In de aanklacht wordt gesteld dat Bittrex een niet-geregistreerd nationaal effectenbeurs runde.

Daarnaast keurde het Europees Parlement vandaag de MiCa wetgeving goed. Dit is een reeks wetten bedoeld om de cryptomarkt te reguleren. Het betreft de eerste Europese wetgeving rondom cryptovaluta, zoals Bitcoin en Ethereum. Deze wetten zijn erop gericht het gebruik van cryptomunten voor witwassen, fraude en andere illegale activiteiten zoveel mogelijk te beperken.

Strengere regelgeving kan negatief uitpakken voor cryptokoersen doordat het de toegankelijkheid en het gebruik van digitale valuta kan beperken. Hierdoor kan de vraag en prijs dalen. Bovendien zorgen strikte regels vaak voor extra kosten en administratieve lasten voor zowel bedrijven als investeerders. Dit kan innovatie remmen en sommige spelers uit de markt drijven, wat op termijn een negatieve impact op de koersen kan hebben.

Economische onzekerheid en een nieuwe renteverhoging

VIDEO: Mijn tactiek bij een daling ! - Crypto nieuws - Waarom daalt Crypto vandaag?
Gewoon Crypto

Een andere cruciale factor die druk uitoefent op de cryptomarkt is de angst voor een bankencrisis en een Federal Reserve die vastbesloten is de inflatie verder te beteugelen door renteverhogingen door te voeren. Powell en de Fed blijven het doel benadrukken om de inflatie terug te brengen tot 2%. Tijdens een persconferentie op 28 maart herhaalde Powell:

“We blijven ons inzetten om de inflatie terug te brengen tot ons doel van 2 procent en om de inflatieverwachtingen voor de langere termijn goed verankerd te houden. Het terugdringen van de inflatie vereist waarschijnlijk een periode van groei onder de trend en enige versoepeling van de arbeidsmarktomstandigheden. Het herstellen van prijsstabiliteit is essentieel om de weg vrij te maken voor het bereiken van maximale werkgelegenheid en stabiele prijzen op de langere termijn.”

Analisten en beleggers zijn het er grotendeels over eens dat de rentetarieven naar verwachting zullen blijven stijgen tijdens de volgende bijeenkomst van het Federal Open Market Committee (FOMC), gepland op 3 mei 2023.

Deze datum is eveneens van groot belang voor crypto investeerders, aangezien de sector nog steeds een sterke correlatie vertoont met de wereldwijde aandelenmarkten.

Sources


Article information

Author: George Morris

Last Updated: 1699361763

Views: 1239

Rating: 4.9 / 5 (86 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: George Morris

Birthday: 2022-08-31

Address: 684 Chris Freeway, Kaufmanton, AR 36839

Phone: +4438407926734679

Job: Article Writer

Hobby: Aquarium Keeping, Amateur Radio, Skateboarding, Sewing, Painting, Reading, Astronomy

Introduction: My name is George Morris, I am a multicolored, important, Gifted, venturesome, forthright, candid, talented person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.